Ροή RSS
Γνωσιακή Βάση : myLANCOM panel (my.lancom.cloud)
       
Στο Dashboard φαίνονται συγκεντρωτικά οι cloud υπηρεσίες σας. Σύνολο servers, σύνολο πρόσθετων σκληρών δίσκων στα VMs, private networks & public IPs. Μπορείτε να επιλέξετε τις καρτέλες κατευθείαν για γρήγορη περιήγηση.
Απεικονίζονται συνοπτικά τα cloud VMs του πελάτη με τις βασικές πληροφορίες (IP, OS, resources, ON/OFF button & state). Επίσης, υπάρχει επιλογή για δημιουργία νέου server. * SERVER OVERVIEW Τα κουμπιά διαχείρισης ενέργειας του server βρίσκονται στο s...
Εδώ εμφανίζονται συγκεντρωτικά όλοι οι πρόσθετοι δίσκοι οι οποίοι είναι mounted στους cloud servers. Δίνεται δυνατότητα για αύξηση χωρητικότητας, αλλαγή τύπου δίσκου, μεταφορά του δίσκου σε άλλο server και διαγραφή του. Με την επιλογή "ADD DISK" πρέπει ...
Από εδώ μπορεί ο χρήστης να διαχειριστεί τα SSH keys για ενσωμάτωση και ευκολότερη πρόσβαση στους Linux servers που διατηρεί.
Εμφάνιση και διαχείριση όλων των IP που έχουν αποδοθεί στους servers του χρήστη. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα ορισμού PTR record της επιλογής του χρήστη.
Εμφάνιση και διαχείριση (δημιουργία/διαγραφή) εικονικών private networks που υλοποιούν εσωτερική δικτυακή επικοινωνία μεταξύ των servers του χρήστη.
Εμφανίζονται συγκεντρωτικά όλα τα tasks που έχουν δοθεί σαν εντολή από το panel και αφορούν τα services του χρήστη.
Εδώ ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει αυτόνομα Storage Accounts, στα οποία η σύνδεση είναι εφικτή με χρήση πρωτοκόλλου SFTP ή FTP/FTPS. * STORAGE ACCOUNTS OVERVIEW Στη λίστα εμφανίζονται τα διαθέσιμα storage accounts που έχουν δημιουργηθεί. Στις λεπτ...
Απεικονίζονται συνοπτικά οι ενεργοποιημένοι VPN Concentrators του πελάτη. Οι VPN Concentrators παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο εσωτερικό δίκτυο που υπάρχει στο data center μέσω client VPN σε εξωτερικούς χρήστες (με χρήση openVPN client). Παρακάτω περ...
Απεικονίζονται συνοπτικά τα ενεργοποιημένα Routers του πελάτη. Επίσης, υπάρχει επιλογή για δημιουργία νέου router. Οι λειτουργίες και οι δυνατότητες των Routers αναλύονται παρακάτω. * ROUTER OVERVIEW _OVERVIEW:_ Εμφανίζονται βασικές πληροφορίες (τοπο...